Huurrecht

Advocatenkantoor Flipse staat zowel verhuurders als huurders van bedrijfsruimte en woonruimte bij. U kunt terecht voor advies en juridische begeleiding bij geschillen voor wat betreft (achterstallig) onderhoud, gebreken aan het gehuurde, onderhuur, renovatie, het beoordelen en opstellen van huurovereenkomsten, huurprijswijzigingen, overlast en/of ontruiming van een woning of bedrijfsruimte.

Het huurrecht is te verdelen in een aantal huurregimes, te weten woonruimte en bedrijfsruimte. Deze laatste categorie is weer onder te verdelen in bedrijfsruimte met een publieke functie (de zogeheten 290-bedrijfsruimten zoals winkels, ambachtsbedrijven, horeca e.d.) en overige bedrijfsruimte (ook wel genoemd 230a-bedrijfsruimten. Hieronder vallen opslagruimten, kantoorruimten en ruimten bestemd voor de uitoefening van een vrij beroep).

Ieder huurregime wordt gekenmerkt door eigen regels waarvan veelal niet of slechts in beperkte makte kan worden afgeweken bij overeenkomst. Veel ondernemers en verhuurders van woonruimte realiseren zich dit niet. Veelvuldig komt het voor dat partijen een overeenkomst sluiten met daarin vastgelegd afspraken die strijdig blijken te zijn met de wet met alle gevolgen van dien. Hier komt men echter pas achter op het moment dat er een geschil is en vaak is het dan te laat.

Zo is het schering en inslag dat bij de verhuur van woonruimte wordt afgesproken dat verhuur zal plaatsvinden voor de duur van één jaar, niet wetende dat een dergelijke afspraak maar in een aantal gevallen een juridisch geldige afspraak is waarop in rechte een beroep kan worden gedaan.

Gezien de verstrekkende gevolgen van het maken van afspraken die strijdig zijn met de wet, is het essentieel dat vooraf - dus voordat men tot ondertekening van een huurovereenkomst overgaat - juridisch advies wordt ingewonnen over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Bij Advocatenkantoor Flipse kunt u terecht voor een dergelijk advies en uiteraard voor oplossingen die stroken met de wet. Neemt u gerust vrijblijvend contact op om uw voornemen tot verhuur of de beëindiging daarvan te bespreken dan wel indien er al een geschil is ontstaan.